Skip to main content

Psychologisch-Pedagogische Ondersteuning

Nog voordat er gedacht werd over een Special Education School, kwam als eerste wens van de Norbertijnen naar voren counseling te geven aan leerlingen van de reguliere scholen, met name leerlingen met psychosociale en gedragsproblemen. (Zie hieronder bij NICE)

Een andere wens was psychologisch-pedagogische training te geven aan de leerkrachten van de scholen, met name over de ontwikkelingspsychologie en pedagogiek van kinderen en adolescenten.

Ook was er vanaf het begin de wens om pedagogische ondersteuning te bieden aan de therapeuten van de fysiotherapieafdeling, met het doel de behandeling van kinderen met een beperking beter af te stemmen op de ontwikkelingspsychologie van deze kinderen.

Psychologisch-Pedagogische Ondersteuning

 

Wat hebben wij als Stichting gerealiseerd?

Cursussen en trainingen

Counselingcentrum NICE

Overzicht NICE Brochures

Doelstelling komende periode

Cursussen en trainingen

Bewustmakingsprogramma, uitgevoerd door Norbertijnen, SWS-stafleden en bestuursleden in parochies, dorpsraden en zelfhulpgroepen om ouders ervan bewust te maken dat kinderen met een beperking recht hebben op onderwijs en behandeling en op een gerespecteerde plaats in de maatschappij.

Bewustmakingsprogramma, uitgevoerd door bestuursleden en later counselors, zowel in schoolklassen als in meetings met dorpsraden en zelfhulpgroepen, met het doel kinderen en ouders ervan bewust te maken dat psychosociale en gedragsproblemen bij kinderen kunnen voorkomen en dat daarvoor counseling mogelijk is, waarbij ook de ouders betrokken moeten worden.

Scholing aan en begeleiding van de leerkrachten van diverse reguliere scholen met het doel hun vaardigheden op het vlak van het herkennen en hanteren van psychosociale en gedragsproblemen van leerlingen te vergroten. Hierbij zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten

 • ontwikkelingspsychologie en specifieke behoeften van leerlingen met een beperking

 • examenangst

 • pesten

 • depressie en suïcidaliteit

 • verwerking van verlieservaringen

 • gebruik van social media

 • fysiek geweld

 • impact van emoties van leerkrachten op hun omgang met leerlingen.

Omdat bewustwording en zelfreflectie hierbij belangrijke issues zijn, gaan de leerkrachten en therapeuten steeds, na een korte theoretische inleiding, in groepen discussiëren en aan elkaar rapporteren.

Onder de Psychologisch-Pedagogische Ondersteuning valt ook het counselingcentrum NICE.

Counselingcentrum NICE

In de counselinggesprekken die sinds 2011 door bestuursleden met leerlingen gevoerd zijn, kwam aan het licht dat veel van hen kampen met meer of minder ernstige psychische, sociale en gedragsproblemen. Deze bleken vaak samen te hangen met problemen in het gezin, zoals werkloosheid, armoede, schulden, alcoholisme, huiselijk geweld en seksueel misbruik. Ook bleken leerlingen vaak last te hebben van te hoge prestatieverwachtingen van hun ouders. Sommigen werden op school of in de woonomgeving gepest en uitgestoten, o.a. vanwege verschillen in kaste of sociale status. In samenwerking met de Norbertijnen is daarom het NICE counselingcentrum opgericht, het Norbertines Institute for Counseling and Empowerment, waar leerlingen en hun ouders met hun hulpvragen terecht kunnen bij een van beide counselors.

De counselors bezoeken regelmatig ook parochies, dorpsraden, en andere scholen in de regio om voorlichting te geven over de mogelijkheid van counseling bij NICE en om eventuele vooroordelen en terughoudendheid van leerlingen, ouders of familieleden met betrekking tot psychologische hulpverlening te bespreken. Als gevolg van deze voorlichting hebben meerdere scholen in de regio zich aangesloten bij het NICE programma.

 

 

 

Sinds 2015 verzorgen bestuursleden jaarlijks een nascholings- en supervisieprogramma voor de counselors van NICE. Opgezet om de vaardigheden van de counselors op het vlak van diagnostiek en behandeling te vergroten, hen bewust te maken van de noodzaak daarbij verder te kijken dan het niveau van de symptomen waarmee de leerling zich presenteert, en hun behandeling daarop af te stemmen. Op initiatief van de stichting hebben de counselors ook meerdere keren trainingen en cursussen gevolgd van psychologen en counselors van lokale opleidingsinstituten en ziekenhuizen.

Daarnaast gaan counselors op scholen de brochures bespreken, die op verzoek van NICE door bestuursleden geschreven zijn over psychosociale en gedragsproblemen van kinderen en adolescenten. Deze brochures worden in twee talen gedrukt, in het Engels en in het Kannada, de lokale taal van Karnataka.

 
 
 

Doelstellingen komende periode

           

 • Continuering van het programma van supervisies, cursussen en trainingen voor counselors, schoolteams en zelfhulpgroepen.

 • Bespreking met de directeur van SNOSES en de uitvoerende lokale psychologen van de implicaties van het psychologisch onderzoek dat in 2023 bij alle leerlingen is uitgevoerd:

  • voor het onderwijs- en therapieprogramma van elke individuele leerling

  • voor de verdere differentiatie in het onderwijsprogramma van de school

 • Psychologisch vervolgonderzoek door de lokale psychologen met als doel het bepalen van:

  • het functieniveau bij die leerlingen bij wie op dit vlak groei te verwachten is

  • mogelijke emotionele problemen bij leerlingen, ouders en familieleden met

     betrekking tot de beperking van het kind

 • Uitbreiding van het therapeutisch arsenaal van de counselors van NICE met vaardigheden op het vlak van:

  • Groepscounseling voor kinderen met verwante probleemervaringen zoals rouw en pesten

  • Non-verbale speltherapie ten behoeve van jonge kinderen en van kinderen die moeite hebben te práten over ervaringen van seksueel misbruik, huiselijk geweld, suïcide van een ouder.